รายนามพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๖
........................................

ที่เลขที่ใบตราตั้งชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาน.ธ.ป.ธ.วัด
๑. ๒๙๖/๒๕๕๖ พระจันลา รวิวณฺโณ ๕๑ ๓๑ เอก ป.๑-๒. พิชโสภาราม
๒. ๒๙๗/๒๕๕๖ พระอุทัย ปญฺญาวโร ๔๗ ๒๕ เอก บัวแดง
๓. ๒๙๘/๒๕๕๖ พระครูวิวิตอรัญธรรม อคฺคปุญฺโญ ๔๕ ๒๔ เอก ป่าธรรมวิเวก
๔. ๒๙๙/๒๕๕๖ พระอธิการสุนทร อคฺคธมฺโม ๔๓ ๒๓ เอก หนองเขื่อนช้าง
๕. ๓๐๐/๒๕๕๖ พระอโนทัย อธิปญฺโญ ๔๓ ๒๑ โท เกาะ
๖. ๓๐๑/๒๕๕๖ พระคำผา อาสโภ ๔๐ ๒๐ เอก เทพมงคล
๗. ๓๐๒/๒๕๕๖ พระช้อย อกฺกโชโต ๔๓ ๑๗ สันติวนาราม
๘. ๓๐๓/๒๕๕๖ พระพิชญา ยโสธโร ๔๖ ๑๖ เอก โพธิ์ศิลา
๙. ๓๐๔/๒๕๕๖ พระวันชัย เทวสโร ๓๔ ๑๕ เอก ธรรมรังษี
๑๐. ๓๐๕/๒๕๕๖ พระมหาไพรัตน์ อนุตฺตโร ๔๕ ๑๕ เอก ป.ธ.๓ หัวหนอน
๑๑. ๓๐๖/๒๕๕๖ พระชัชชัย สทฺธาธิโก ๔๖ ๑๕ ตรี โตนด
๑๒. ๓๐๗/๒๕๕๖ พระบุญจอง ฐิตสทฺโธ ๓๕ ๑๕ โท โพธิธรรมาราม
๑๓. ๓๐๘/๒๕๕๖ พระไพฑูรย์ อนาวิโล ๕๕ ๑๑ เอก โพธิ์ทัยมณี
๑๔. ๓๐๙/๒๕๕๖ พระกิตติ กิตฺติวฑฺฒโน ๕๖ ๑๑ เอก นิมมานรดี
๑๕. ๓๑๐/๒๕๕๖ พระสมพร ฉนฺทกาโม ๕๓ ๑๑ เอก ท่าเรือ
๑๖. ๓๑๑/๒๕๕๖ พระนัฐพงษ์ ฐิตธมฺโม ๓๖ ๑๑ เอก โคกสว่าง
๑๗. ๓๑๒/๒๕๕๖ พระยรรยง วรธมฺโม ๔๓ ๑๐ ตรี ราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๘. ๓๑๓/๒๕๕๖ พระพฤหัส ปิยธมฺโม ๓๔ โท ศิลาราม
๑๙. ๓๑๔/๒๕๕๖ พระบุญหอม ถาวโร ๓๑ ตรี เกาะแก้ว
๒๐. ๓๑๕/๒๕๕๖ พระประยูร ฐิติวโร ๖๐ เอก รางต้นนิลประดิษฐ์
๒๑. ๓๑๖/๒๕๕๖ พระทองบุตร ทิวากโร ๒๘ เอก ป.ธ.๓ ยอดลำธาร
๒๒. ๓๑๗/๒๕๕๖ พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ ๓๐ เอก ปัจฉิมวัน
๒๓. ๓๑๘/๒๕๕๖ พระสำราญ ฐิตวิริโย ๕๓ ตรี ป่าลุมพุก
๒๔. ๓๑๙/๒๕๕๖ พระมหาอดุลวิทย์ จนฺทสาโร ๒๘ เอก ป.ธ.๓ ดอนเสลา
๒๕. ๓๒๐/๒๕๕๖ พระแพง ติสฺสโร ๓๒ โท โนนสูง
๒๖. ๓๒๑/๒๕๕๖ พระอำนาจ สนฺติกโร ๓๙ ๑๕ สวนส้ม
๒๗. ๓๒๒/๒๕๕๖ พระบุญล้น อตฺตทนฺโต ๕๓ ๑๕ นาเวียง
๒๘. ๓๒๓/๒๕๕๖ พระอธิการประศาสน์ กิตฺติธโร ๓๗ ๑๔ บูรพา
๒๙. ๓๒๔/๒๕๕๖ พระบุญทัน จนฺทโชโต ๓๖ อัมภาวัน
๓๐. ๓๒๕/๒๕๕๖ พระประเทือง สจฺจญาโณ ๕๘ สวนส้ม
๓๑. ๓๒๖/๒๕๕๖ พระมหาเกรียงไกร ฐิตญาโณ ๓๑ พิชโสภาราม
๓๒. ๓๒๗/๒๕๕๖ พระฤทธิชัย ปสนฺโน ๒๖ โนนสวาสดิ์
๓๓. ๓๒๘/๒๕๕๖ พระทองแดง อรินฺทโม ๒๙ โพธิ์สว่าง
๓๔. ๓๒๙/๒๕๕๖ พระสุพล กตคุโณ ๖๕ โคกสว่าง
๓๕. ๓๓๐/๒๕๕๖ พระชัยยัน สาทโร ๒๗ อนงคาราม
๓๖. ๓๓๑/๒๕๕๖ พระบุญรักษ์ ปุญฺญนาโค ๓๐ ศรีบุญนาค
๓๗. ๓๓๒/๒๕๕๖ พระบรรลือ คมฺภีรธมฺโม ๓๖ พิชโสภาราม
๓๘. ๓๓๓/๒๕๕๖ พระสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท ๓๑ ถ้ำเจีย
๓๙. ๓๓๔/๒๕๕๖ พระบุญมี คมฺภีรธมฺโม ๓๔ ดงบังใต้
๔๐. ๓๓๕/๒๕๕๖ พระขวัญใจ อโนมปญฺโญ ๒๖ โคกสว่าง
๔๑. ๓๓๖/๒๕๕๖ พระปัญญา ฐานทตฺโต ๓๒ โพธิภาวนาราม


123456789ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>