ตารางเวลาการฏิบัติธรรม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------
เวลา ๐๓.๓๐ น.ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๐๔.๐๐ น.ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๐๖.๐๐ น.แผ่เมตตา/พักผ่อนอิริยาบถ
เวลา ๐๖.๔๕ น.ฉันภัตตาหาร
เวลา ๐๘.๐๐ น.สมาทานพระกรรมฐาน/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๐.๐๐ น.แผ่เมตตา/พักผ่อนอิริยาบถ
เวลา ๑๓.๐๐ น.สมาทานพระกรรมฐาน/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๖.๐๐ น.แผ่เมตตา/พักผ่อนอิริยาบถ
เวลา ๑๗.๓๐ น.ดื่มน้ำปานะ
เวลา ๑๘.๐๐ น.ทำวัตรเย็น/สมาทานพระกรรมฐาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ฟังธรรมบรรยาย
เวลา ๒๐.๐๐ น.ปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๒.๐๐ น.แผ่เมตตา/พักผ่อน
หมายเหตุ : ผู้เข้าปฏิบัติธรรมต้องสมาทานศีล ๘/ รับประทานอาหาร ๒ มื้อ